Đăng Nhập / Đăng Ký
TIKILAP02150
Giảm 150K cho đơn hàng từ 8 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, Macbook. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP02250
Giảm 250K cho đơn hàng từ 14 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Macbook, Laptop. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP02300
Giảm 300K cho đơn hàng từ 16 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, Macbook. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP02350
Giảm 350K cho đơn hàng từ 20 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Macbook, Laptop. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

  • Core i3
  • Core i5
  • Core i7