Đăng Nhập / Đăng Ký
Hệ Thống Toàn Văn 12 Luật và Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Kỳ Họp Thứ 3, Khóa XIV Thông Qua
product-img-0
product-img-1

Hệ Thống Toàn Văn 12 Luật và Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Kỳ Họp Thứ 3, Khóa XIV Thông Qua

Số Lượng

Hoàn tiền
111%
nếu giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng

Thông tin chi tiết

Công ty phát hành-
Kích thước

20 x 28 cm

Loại bìaBìa mềm
Số trang456
SKU1780652373002
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Hồng Đức

MÔ TẢ SẢN PHẨM

    Vöøa qua, taïi kyø hoïp thöù 3, Quoác hoäi khoùa XIV ñaõ thoâng qua 12 luaät vaø caùc nghò quyeát. Ñaây laø nhöõng ñaïo luaät vaø caùc nghò quyeát heát söùc quan troïng, ñieàu chænh nhieàu lónh vöïc, ngaønh ngheà, nhaèm tieáp tuïc theå cheá hoùa cöông lónh vaø caùc nghò quyeát cuûa Ñaûng, caùc quy ñònh môùi cuûa Hieán phaùp naêm 2013, taïo söï ñoàng boä trong heä thoáng phaùp luaät, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø hoäi nhaäp quoác teá.

Cuï theå veà 12 luaät goàm: Luaät Hoã trôï doanh nghieäp nhoû vaø vöøa; Luaät Quaûn lyù ngoaïi thöông; Luaät Ñöôøng saét; Luaät Chuyeån giao coâng ngheä; Luaät Du lòch; Luaät Thuûy lôïi; Luaät Traùch nhieäm boài thöôøng cuûa Nhaø nöôùc; Luaät Trôï giuùp phaùp lyù; Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Boä luaät Hình söï soá 100/2015/QH13; Luaät Caûnh veä; Luaät Quaûn lyù, söû duïng vuõ khí, vaät lieäu noå vaø coâng cuï hoã trôï; Luaät Quaûn lyù, söû duïng taøi saûn coâng.

Vaø caùc nghò quyeát coù: Nghò quyeát Pheâ chuaån quyeát toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2015; Nghò quyeát Veà vieäc taùch noäi dung thu hoài ñaát, boài thöôøng, hoã trôï, taùi ñònh cö cuûa Döï aùn Caûng haøng khoâng quoác teá Long Thaønh thaønh Döï aùn thaønh phaàn; Nghò quyeát Pheâ chuaån Hieäp öôùc boå sung Hieäp öôùc hoaïch ñònh bieân giôùi quoác gia giöõa nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø nöôùc Coäng hoaø daân chuû nhaân daân Laøo veà vieäc söûa ñoåi ñieåm khôûi ñaàu cuûa ñöôøng bieân giôùi quoác gia Vieät Nam- Laøo; Nghò quyeát Pheâ chuaån Nghò ñònh thö veà ñöôøng bieân giôùi vaø moác quoác giôùi giöõa nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø nöôùc Coäng hoaø daân chuû nhaân daân Laøo; Nghò quyeát Veà vieäc thi haønh Boä luaät Hình söï soá 100/2015/QH13 ñaõ ñöôïc söûa ñoåi, boå sung moä soá ñieàu theo Luaät soá 12/2017/QH14 vaø veà hieäu löïc thi haønh cuûa Boä luaät Toá tuïng hình söï soá 101/2015/QH13, Luaät Toå chöùc cô quan ñieàu tra hình söï soá 99/2015/QH13, Luaät Thi haønh taïm giöõ, taïm giam soá 94/2015/QH13; Nghò quyeát Veà thí ñieåm xöû lyù nôï xaáu cuûa caùc toå chöùc tín duïng; Nghò quyeát Veà ñaåy maïnh vieäc thöïc hieän chính saùch phaùp luaät veà an toaøn thöïc phaåm giai ñoaïn 2016- 2020; Nghò quyeát Veà chaát vaán vaø traû lôøi chaát vaán taïi kyø hoïp thöù 3, Quoác hoäi khoaù XIV; Nghò quyeát Thaønh laäp Ñoaøn giaùm saùt “Vieäc thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät veà quaûn lyù, söû duïng voán, taøi saûn nhaø nöôùc taïi doanh nghieäp vaø coå phaàn hoaù doanh nghieäp nhaø nöôùc giai ñoaïn 2011- 2016”.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...