Chọn một trong hai lựa chọn để hoàn thành theo hướng dẫn của hệ thống