Đăng Nhập / Đăng Ký
Những Điểm Mới Trong Các Văn Kiện Đại Hội XIII Của Đảng
product-img-0
product-img-1

Những Điểm Mới Trong Các Văn Kiện Đại Hội XIII Của Đảng

Ngừng kinh doanh
Xem Sản Phẩm Tương Tự

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất vớc và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó Báo cáo chính trị là trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề. - Báo cáo chính trị đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; xác định tầm nhìn và định hướng phát triển (đề ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2020);
xác định nhiệm vụ, giải pháp trên. 5 năm 2021-2025: (1) Đổi mới mô hình tổ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh côn đại hóa, phát triển đất nước , (2) Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể,
6 mới mô hình tăng trưởng, cơ h tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện triển đất nước nhanh, bền vững
làn diện, đồng bộ thể chế, phát triển Hố thị trường định hướng xã hội chủ nghĩ (3) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển và người (4) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dung và phát triển mạnh khoa học và công nghệ. (5) Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; (6) Quản lý phát triển xã hội bên vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; (7) Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu: (8) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (9) Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, (10) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân,(11) Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyên xa hội chủ nghĩa Việt Nam, (12) Xây dựng, chỉnh đốn Đài trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và xác định những nhiệm vụ trọng và Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 xác định chủ đề của Chiến lược kinh tế- xã hội và tình hình đất nước, quan điểm phát triển. tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các đột phá và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược và đề phát triển kinh tế - xã hội trong 10 vấn đề phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2030.
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 9021-2025 đã đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm n phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chỉ rõ thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu; các cân đối lớn; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 12 vấn đề trong 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII; tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Để phục vụ thiết thực, hiệu quả việc nghiên cứu,
quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn tài liệu
Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tài liệu chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị, đối chiếu, so sánh với Văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới, trên cơ sở đó làm rõ sự phát triển lý luận và những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

 

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, .....