Học viện Phong thủy Ngũ hành:

39 kết quả

Học viện Phong thủy Ngũ hành

Phong thủy là bộ môn khoa học, tuy đã được chấp nhận ở nhiều quốc gia, nhưng ngay tại VN, vẫn đang bị thần bí hóa, làm cho nhiều người nửa tin nửa ngờ. Làm sao để truyền bá kiến thức phong thủy một cách khoa học, để nhiều người dân hiểu được tác dụng thực sự, tránh xa mê tín là sứ mệnh mà Học viện Phong thủy Ngũ hành hướng tới.