Thông tin tác giả

Đỗ Lai Thúy

Là nhà phê bình văn học hiện đại, Đỗ Lai Thúy đóng góp cho phê bình văn học Việt Nam đương đại bằng phương pháp tiếp cận mới. Các tác phẩm chính: Mắt thơ (1992. 1994. 1998. 2000), Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực (1999), từ cái nhìn văn hóa (1999), Chân trời có người bay (2003), Văn hóa Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hóa (2005), Bút pháp của ham muốn (2009)