Harry Beckwith

Thông tin tác giả

Harry Beckwith là người sáng lập của Beckwith quảng cáo và tiếp thị và đã làm việc với bốn trong số 100 công ty của Mỹ dịch vụ tốt nhất, chín công ty Fortune 500, và nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn và liên doanh có vốn bắt đầu.