Ken Blanchard

Thông tin tác giả

Kenneth Blanchard Hartley (06/05/1939) là một tác giả và chuyên gia quản lý người Mỹ. Ông là tác giả hoặc đồng tác giả của 30 cuốn sách bestseller. Trong đó có cuốn sách nổi tiếng “Vị giám đốc một phút”. Hiện nay ông hoạt động trong công ty tư vấn và đào tạo quản lý quốc tế do ông và vợ ông sáng lập năm 1979 tại San Diego, California.