Thông tin tác giả

Tom Kelley là người quản lý chung của IDEO. Là một diễn giả hàng đầu, ông phát biểu về cách sử dụng sáng tạo để biến đổi văn hóa của một doanh nghiệp và tư duy chiến lược.

Tom đã giúp quản lý IDEO, trong thời gian đã làm, ông đã được chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực: như phát triển kinh doanh, tiếp thị, nguồn nhân lực, và các hoạt động.