Thông tin tác giả

Ông nghỉ hưu ở tuổi 32, và bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình Better Times Than These được xuất bản vào năm 1978. Cuốn tiểu thuyết tiếp theo của ông As Summers Die (1980) nhận được sự đón nhận tốt hơn, Conversations with the Enemy (1982). Trong năm 1985, ông trở lại Mobile, Alabama, và bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết Forrest Gump.