icon-search
header_header_account_imgTài khoản
TIKILAP08100
Giảm 100K cho đơn hàng từ 5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, Macbook. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP08250
Giảm 250K cho đơn hàng từ 8 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, Macbook. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP08450
Giảm 450K cho đơn hàng từ 12 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, Macbook. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP08650
Giảm 650K cho đơn hàng từ 16 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, Macbook. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

  • Dưới 10 triệu
  • 10 triệu đến 15 triệu
  • 15 triệu đến 25 triệu
  • Trên 25 triệu
https://tiki.vn/thuong-hieu/lenovo.html
  • Từ 3 triệu - 5 triệu
  • Từ 5 triệu - 8 triệu
  • Trên 8 triệu
  • Từ 1 triệu - 3 triệu
  • Dưới 1 triệu