1/ “Tiki Social Shop” là một chức năng của chương trình Tiếp thị Liên Kết Tiki, cho phép các KOLs và Publishers của Tiki tạo trang bán hàng riêng từ các sản phẩm có sẵn của các Thương hiệu/Nhà bán trên ứng dụng Tiki.

2/ “Bộ sưu tập” là chức năng giúp KOLs và Publisher có thể thao tác chọn các sản phẩm từ các Thương hiệu/Nhà bán trên Tiki để giới thiệu tới Khách hàng tiềm năng của mình.

3/ “Ưu đãi” là tính năng tập hợp các sản phẩm có thưởng thêm hoa hồng tài trợ từ các Thương hiệu/Nhà bán trên Tiki.

4/ “Đề xuất” là tính năng đề xuất các sản phẩm có tỷ trọng chuyển đổi đơn hàng cao - dựa theo lịch sử bán hàng trước đó của KOls và Publisher.

5/ “Khác” là tính năng hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm bất kỳ trên Tiki.

6/ “Bài viết” là tính năng giúp KOLs, Publisher hoặc Khách hàng sáng tạo các nội dung bài viết chia sẻ về sản phẩm để giới thiệu đến các Khách hàng tiềm năng khác.

7/ Hoa hồng nội bộ là hoa hồng được tính trên các đơn hàng phát sinh từ Tiki Social Shop của KOLs và Publishers khi:
7/a Khách hàng không đến trực tiếp từ đường dẫn tiếp thị liên kết của chính KOLs hoặc Publishers đó từ bên ngoài Tiki
7/b Phát sinh đơn hàng hợp lệ trên các đường dẫn thuộc Tiki Social Shop của KOLs hoặc Publishers.

8/ “Thời Gian Lưu Cookie”: Trong khoảng thời gian lưu cookie kể từ ngày Click cuối cùng, Khách hàng quay trở lại Tiki Platform/ App của Tiki mua hàng, sẽ được tính là Khách hàng của KOLs/Publishers. Và thời gian quy định lưu Cookie sẽ là 7 ngày cho Website và 7 ngày cho App.

9/ “Nguyên tắc nhấp chuột cuối cùng” là trường hợp một Khách hàng/người dùng internet có Đơn hàng thành công từ nguồn quảng cáo do KOLs/Publishers đăng và từ trang mạng của Bên thứ ba khác cùng cung cấp dịch vụ cho Tiki tương tự KOLs/Publishers (kiểu hình thức hợp tác Affiliate Marketing – chia sẻ doanh thu bán hàng), khi đó, Đơn hàng thành công sẽ được tính cho trang mạng mà Khách hàng/người dùng internet có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng tại Trang Bán Hàng.

10/ “Nguyên tắc giới hạn đơn hàng” (No re-occur): là trường hợp Khách hàng có đơn hàng thành công từ nguồn quảng cáo do KOLs/Publishers đăng; sau đó Khách hàng đó có tiếp tục phát sinh các đơn hàng tiếp theo trong thời gian lưu cookies, các đơn hàng phát sinh sau sẽ không được tính cho BKOLs/Publishers.

11/ Đơn hàng hợp lệ là đơn hàng thỏa mãn các điều kiện ở điều A khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10, không có dấu hiệu gian lận theo các điều khoản chống gian lận của Tiki.

12/ Hoa hồng thưởng thêm từ Thương hiệu/Nhà bán không áp dụng cho hoa hồng nội bộ.

13/ Hoa hồng nội bộ được tính độc lập và không ảnh hưởng đến hoa hồng cơ bản của chương trình tiếp thị liên kết Tiki.

14/ Điều kiện tham gia Tiki Social Shop: Thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình Tiếp thị liên kết Tiki bằng cách đăng ký tài khoản Tiếp thị liên kết và có ký hợp đồng Tiếp thị liên kết Tiki.

15/ Nếu một KOLs hoặc Publishers chia sẻ lại liên kết “Tiki Social Shop” hoặc “Bộ sưu tập” và các sản phẩm từ Bộ sưu tập hoặc “Bài viết” của KOLs hoặc Publishers khác, hoa hồng cơ bản và hoa hồng nội bộ sẽ được tính cho người sở hữu chính thức của “Tiki Social Shop” đó.

1/ Tỷ lệ hoa hồng nội bộ được tính như sau:
2/ Quy trình đối soát và thanh toán
Hoa hồng nội bộ sẽ được đối soát và thanh toán cùng lúc và đồng nhất với các đối soát hàng tháng của hoa hồng cơ bản của chương trình Tiếp thị liên kết Tiki, cụ thể:
-Tháng T được gọi là tháng phát sinh đơn hàng được giao hàng thành công của KOLs, Publisher

-Thời gian đối soát : vào tháng T+1, KOLs, Publisher sẽ nhận được đối soát tự động gửi từ hệ thống Tiếp Thị Liên Kết Tiki vào ngày 06 hàng tháng T+1

-KOLs, Publisher có thể đối chiếu và phản hồi và duyệt đối soát trước ngày 20 hàng tháng T+1

-Sau ngày 20 tháng T+1, hệ thống Tiếp Thị Liên Kết Tiki sẽ tự động khóa đối soát nếu không nhận được phản hồi. Số tiền thanh toán sẽ là số tiền thể hiện trên đối soát từ hệ thống

-Thời gian thanh toán: vào tháng T+2, KOLs, Publisher sẽ nhận được thanh toán trước ngày cuối cùng của tháng T+2

Lưu ý: Số tiền thực nhận sẽ là số tiền trên đối soát sau khi cấn trừ thuế cá nhân hoặc thuế giá trị gia tăng