Sách tài chính, kế toán NXB Tài Chính:

5 kết quả

Chức năng nhiệm vụ: Xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý kinh tế - tài chính, nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm trong và ngoài nước, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính - kế toán, hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý kinh tế - xã hội, phản ánh những gương người tốt, việc tốt, đơn vị tốt trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.