Từ Điển NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội:

1 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Nhà cung cấp: Tiki Trading

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam với một hệ thống gồm 6 trường đại học thành viên, 11 trung tâm, 5 viện nghiên cứu, 5 khoa trực thuộc và hơn 14 đơn vị phục vụ. Trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, ĐHQGHN đóng vai trò tiên phong trong việc đi tắt đón đầu, tiếp cận với nền tri thức của nhân loại, mở rộng biên độ hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Thực hiện chủ trương phát triển nguồn học liệu, phục vụ trực tiếp những mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo đại học chung của cả nước, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3408/QĐ-VHTT ngày 16/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin và Quyết định số 512/TCCB ngày 12/12/1995 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các tài liệu có giá trị khoa học, đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của Đại học Quốc gia Hà Nội; của các trường đại học, các cơ sở đào tạo, các trung tâm, các viện nghiên cứu trong cả nước và quốc tế. Với sứ mệnh phục vụ và chuyển giao tri thức, cho ra đời những ấn phẩm đa ngành, đa lĩnh vực chứa đựng hàm lượng tri thức cao.